nima123456789

danesh

nima123456789

http://nima123456789.blogfa.com

جک های بامزه

جک های بامزه

جک های بامزه

طنز

جک های بامزه

بهترين كد هاي جاوا
 
کاربر مهمان، خوش آمديد!   امروز  
 
فهرست اصلی
لینکهای سریع
صفحه اول
آرشیو
ایمیل
موضوعات

آرشیو مطالب

لینکستان
آرشیو تماس با ما


دانشمندان ایتالیایی اعلام کردند:سرعت حلزون قطع نخاع شده 15درصد از سرعت اینترنت ایران بیشترهچ

danesh جمعه سوم خرداد 1392  نظر بدهید!

اس ام اس

danesh یکشنبه بیست و یکم آبان 1391  نظر بدهید!

چند عکس زیبا

danesh یکشنبه بیست و یکم آبان 1391  نظر بدهید!

danesh یکشنبه بیست و یکم آبان 1391  نظر بدهید!

جدیدا پسرا ابرو برمیدارن موهاشونو های لایت می کنن ناخن بلند می کنن با عشوه حرف میزنن کم کم میترسیم پارک دوبل رو هم فراموش کنن

الان بشینید فکرکنید کجای بدنتون میخاره. جون من فکر کنید.وبخارونید.بعدببینید تاخاروندنش تموم بشه یه جای دیگه میخاره

شنيدم ادم مهمي شدي؟ - - - - - - وقتي ميري دستشوي مگسهابه پات بلندميشن 

حیف نون وگل مراد شترنج بازی می کردندشاه دغ مرگ میشه

زندگی مثل آمپول توباسنه.هرچی سفت وسخت بگیري بیشتردردت میاد. . . . . , . . . .نخند .شل كن

آﯾﺎ از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ درﻓﯿﺲ ﺑﻮك و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻋﻼف ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﻫﺮ روز ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ روزﻫﺎي دﯾﮕﺮ اﺳﺖ؟ .آﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻲ ﻧﺪارﯾﺪ؟ . . !!ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻧﺪارﯾﻢ |:ﺧﺪا ﺷﺎﻫﺪﻩ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎﯾﯿﻢ

ﻧﻤﯿﺪوﻧﻢ ﭼﺮا ﻫﻤﻪ زﻧﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻣﺮدا ﻋﻘﻠﺸﻮن !!!!ﺗﻮ ﺑﺎزوﺷﻮﻧﻪ؟ ديﮔﻪ اﯾﻨﻄﻮرﻩ زﻧﺎ ﻫﻢ ﻋﻘﻠﺸﻮن ﺗﻮ زﺑﻮﻧﺸﻮﻧﻪ ﯾﻨﯽ از ﺻﺪ ﺗﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﻧﻮد و ﻧﻪ ﺗﺎش !!!!!ﺣﺮﻓﺎی اﻟﮑﯿﻪ و اون ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﻢ ﺟﺎ ﺧﺎﻟﯿﻪ

ﭘﺴﺮﺑﻪ دﺧﺘﺮﻩ:ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺮی؟ دﺧﺘﺮ:ﻣﯿﺮم ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﻨﻢ! ﭘﺴﺮ:ﭘﺲ ﭼﺮا اﯾﻨﻘﺪ آراﯾﺶ ﮐﺮدی؟ دﺧﺘﺮ:آﺧﻪ !ﻓﺮدا ﻋﮑﺴﻢ ﺗﻮ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﭼﺎپ ﻣﯿﺸﻪ 

میگن یارو میره معدن. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . بقیه اش باشه بعدن

روزی مامورآماردرخانه ای رازدخانمی دررابازکردبه خانم گفت شماچندنفریدخانم گفت جوابت رابه صورت معمامیدهم سن دوفرزندم(ضرب سن هردوی آنها36وجمع سن آنهاپلاک همسایه روبرویی میشود)درضمن پسربزرگ من ماکارانی زیاددوست دارد..حالاسن فرزندان من چقدراست 

از حیف نون میپرسن بزرگترین سوال زندگیت چیه؟میگه وقتی برق میره کجا میره!! 

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﻣﻴﭙﺮﺳﻪ : ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﺍﺕ ﭼﻲ ﻣﻴﺨﻮﺭﻥ؟ ﭼﻮﭘﺎﻥ ﻣﻴﮕﻪ ﺳﻔﻴﺪﺍ ﻳﺎ ﺳﻴﺎﻫﺎ؟ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﻣﻴﮕﻪ : ﺳﻴﺎﻫﺎ ... ﭼﻮﭘﺎﻥ ﻣﻴﮕﻪ : ﻋﻠﻒ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻣﻴﮕﻪ : ﻭ ﺳﻔﻴﺪﺍ ؟ ﭼﻮﭘﺎﻥ ﻣﻴﮕﻪ : ﺍﻭﻧﺎ ﻫﻢ ﻋﻠﻒ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻣﻴﭙﺮﺳﻪ : ﺷﺐ ﺍﻭﻧﺎ ﺭﻭ ﻛﺠﺎ ﻧﮕﻬﻤﻴﺪﺍﺭﻱ؟ ﭼﻮﭘﺎﻥ ﻣﻴﮕﻪ : ﺳﻔﻴﺪﺍ ﻳﺎ ﺳﻴﺎﻫﺎ ؟ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻣﻴﮕﻪ : ﺳﻔﻴﺪﺍ ... ﭼﻮﭘﺎﻥ ﻣﻴﮕﻪ : ﺗﻮ ﻳﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻣﻴﮕﻪ : ﻭ ﺳﻴﺎﻫﺎ ؟ ﭼﻮﭘﺎﻥ ﻣﻴﮕﻪ : ﺍﻭﻧﺎ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺗﻮﻫﻤﻮﻥ ﺧﻮﻧﻪ ﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻣﻴﭙﺮﺳﻪ : ﻭﻗﺘﻲ ﺑﺨﻮﺍﻱ ﺗﻤﻴﺰﺷﻮﻥ ﻛﻨﻲ ﭼﻄﻮﺭﻱ ﺍﻳﻨﻜﺎﺭﻭﻣﻴﻜﻨﻲ؟ ﭼﻮﭘﺎﻥ ﻣﻴﮕﻪ : ﺳﻔﻴﺪﺍ ﻳﺎ ﺳﻴﺎﻫﺎ ؟ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻣﻴﮕﻪ : ﺳﻴﺎﻫﺎ ... ﭼﻮﭘﺎﻥ ﻣﻴﮕﻪ : ﺑﺎﺁﺏ ﺍﻭﻧﺎ ﺭﻭ ﻣﻴﺸﻮﺭﻡ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻣﻴﮕﻪ : ﻭ ﺳﻔﻴﺪﺍ؟ ﭼﻮﭘﺎﻥ ﻣﻴﮕﻪ : ﺍﻭﻧﺎﺭﻭ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺁﺏ ﻣﻴﺸﻮﺭﻡ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﻩ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﭼﻮﭘﺎﻧﻪ ﻣﻴﮕﻪ : ﺗﻮﭼﺮﺍ ﺍﻳﻨﻘﺪ ﻧﮋﺍﺩﭘﺮﺳﺘﻲ ﻣﻴﻜﻨﻲ ﻫﻲ ﻣﻴﮕﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﺎﺳﻴﺎﻩ ؟؟؟ ﭼﻮﭘﺎﻧﻪ ﻣﻴﮕﻪ :ﺁﺧﻪ ﺳﻔﻴﺪﺍ ﻣﺎﻝ ﻣﻨﻦ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﻣﻴﮕﻪ : ﻭ ﺳﻴﺎﻫﺎ ؟ ﭼﻮﭘﺎﻧﻪ ﻣﻴﮕﻪ : ﺍﻭﻧﺎﻫﻢ ﻣﺎﻝ ﻣﻨﻦ 

ﮐﺒﺮﯼ،ﺗﺼﻤﯿـﻢ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﺩ ! ﺩﻫﻘﺎﻥ،ﻓﺪﺍﮐﺎﺭﯼ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ! ﭘﺴﺮ ِ ﺷﺠـﺎﻉ،ﺗﺮﺳﻮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ! ﻟﻮﮎ،ﺑــﺪﺷﺎﻧﺴﯽ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ! ﭘﻠﻨﮓ ِ ﺻﻮﺭﺗﯽ،ﺯﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ! ...... ﻣﯿﺘـﯽ ﮐﻮﻣﺎﻥ،ﺍﺳﺘﻌﻔـﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ! ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﺑــﺎﻟﺘﺎﺯﺍﺭ، ﺟﻌﻠﯽ ﻣﺪﺭﮎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ! ﺍﯼ ﮐﯿــﻮ ﺳــﺎﻥ،ﻣـُـﺪﻝ ِ ﻣﻮ ﻋﻮﺽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ! ﺩﻭ ﻗﻠـــﻮﻫﺎ،ﺩﺳﺖ ِ ﻫــﻢ ﺭﺍ ﻧﻤـــﯽ ﮔﯿــﺮﻧﺪ! ﺭﺍﺑﯿﻦ ﻫـﻮﺩ،ﺑــﺎ ﺩﺯﺩ ﻫﺎ ﺭﻓﯿﻖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ! ... ﭘﯿﻨﻮﮐﯿـﻮ،ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ِ ﺟﺮّﺍﺣﯽ ِِ ﺑﯿﻨﯽ ﺍﺳﺖ ! ﯾـﻮﮔﯽ،ﺩﻭﺳﺘـﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﻣـﯽ ﻓﺮﻭﺷـﺪ! ﭘـﺖ ﻭ ﻣـﺖ،ﭘُﺴﺖ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ! ﺩﺧﺘﺮﮎ ِﮐﺒﺮﯾﺖ ﻓﺮﻭﺵ، ﺭﻓﺘﻪ ﺩﻭﺑﯽ ! . . . ﻭﻟﯽ ... ﻭﻟﯽ ﭼﻮﭘـﺎﻥ ِ ﺩﺭﻭﻏﮕﻮ،ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ 


danesh چهارشنبه هفدهم آبان 1391  نظر بدهید!

جوکغضنفر از یکی می پرسه ساعت چنده ؟
میگه ۹ شب ! می گه پدر منو درآوردید از صبح تا حالا هرکسی یه چیزی می گه
..................................
غضنفر تو اتوبوس واستاده بوده ، یهو میبینه بند کفشش بازه.
به کنار دستیش میگه : آقا قربون دستت ، ‌یک دقیقه این میله رو نگردار من بند کفشم رو ببندم !
..................................
می دونی اگه توی یک جیبت 80 هزار تومان و توی جیب دیگرت یه چک پول باشه چی می شه ؟
بابات داد می زنه میگه : پدرسوخته ! چرا شلوار منو پوشیدی ؟
....................................
غضنفر به دوست دخترش :
از عشق تو به کوچه و پس کوچه ها زدم
عشق و اس ام اس و ولش کن ، من الان گم شدم
...................................
یه روز یه پسره به یه دختره میگه با من ازدواج میکنی ؟
دختره میگه نه
و پسر یک عمر به خوبی و خوشی زندگی کرد
.................................
قالی شویی برادران غضنفر
با ۱۰۰% تخفیف
میان ، میبرن ، میشورن
دیگه نمیارن
..................................
می دونی فرق تو با گه چیه؟……..شوخی کردم هیچ فرقی ندارین!
..................................

پیامک غضنفر به دوست دخترش :

مهم نیست که قشنگ نیستی قشنگ اینه که مهم نیستی !!!

..................................

قیافه پسرا وقتی دیدنیه که ...-جلوی دخترا کم میارن.

..................................

 

danesh جمعه سی ام تیر 1391  نظر بدهید!

برای تماس با مدیر وبلاگ به ادرسnimab56@gmail.com

 ایمیل بزنید

danesh یکشنبه چهاردهم خرداد 1391  نظر بدهید!


توی تیمارستان نوار نوحه میزارن،

.

همه پامیشن میرقصن بجز غضنفر،

.

میگن این حتما سالمه ! ازش میپرسن تو چرا نمیرقصی ؟

.

 

میگه : آخه من عروسم.

.پیام گیر تلفن کرمانی ها:

 

 

مشترک موردنظر نیسه نه که نیسه هسه دم دس نیسه

.


به یارو میگن طاقت شنیدن خبر بد داری ؟

میگه آره ، گفتن بابات مرد !

گفت: خاک تو سرت فکر کردم یارانه ها رو قطع کردن !


یه مورچه با یه فیل ازدواج میکنن فیله بعد از دو روز میمیره

مورچه میگه ای بابا دو روز زندگی کردیم حالا یه عمر باید قبر بکنیمقلمراد  از کنار جن رد میشه…

جن میگه بسم الله این دیگه کی بود


حیف نون صبح از خواب بیدار می شه میره نون سنگک بگیره

.
می بینه شده ۶۰۰ تومن !

.
می گه :‌ اوه اوه! از اصحاب کهف هم بیشتر خوابیدم !غضنفر می خواسته زنشو طلاق بده میره دادگاه

قاضی : چرا بعداز ده سال ازدواج می خواهی زنتو طلاق بدی ؟

غضنفر : آخه آقای قاضی از همان روز اول ازدواج همش چیزا رو پرت می کرد طرفم

قاضی : خوب چرا حالا بعد از ده سال آمدی برای طلاق ؟

غضنفر : آخه آقای قاضی تازگی ها نشانه گیریش خوب شده !!!

  

danesh یکشنبه بیستم فروردین 1391  نظر بدهید!

غضنفر تو جاده داشته رانندگی می کرده ، یهو میبینه یه کامیون داره از روبروش میاد،میزنه رو ترمز میبینه ترمزش نمی گیره. رفیقشو صدا می کنه می گه : اصغر اصغر پاشو تصادفو ببین


خداوند زن را افرید و به انها قول داد که مرد ایده ال را میتوانند در هر گوشه ای از دنیا پیدا کنند وزمین را گرد افرید تا دنیا گوشه نداشته باشد


-دیشب خوابتو دیدم، با یه لباس خوشگل نارنجی اومدی در خونه‌مون، هر چی گفتم بیا تو، نیومدی! گفتی کار دارم، برو آشغالاتو وردار بیار


.عکس همسرتون را همیشه همراه داشته باشید و با هر مشکل بزرگی

که برایتان پیش آمد به آن نگاه کنید تا بدانید مشکل بزرگتری هم هست


غضنفر میره قهوه خونه میگه یه فنجون قهوه چنده..؟
-طرف میگه پونصد
غضنفر میگه شکرش چنده..؟
-میگه مجانیه
غضنفر میگه پس ۲کیلو شکر بده

نکته زمخت و نه چندان ظريف : هیچ وقت به رسانه ها کاملا اعتماد نکنید ، میدونید چرا ؟ چون اگر تبلیغات ماهواره را ملاک قرار بدهیم، مردم ایران کچل‌های چاقی هستند که ناتوانی جنسی دارند و می‌خواهند یک هفته‌ای ویزای کانادا بگیرند و اگر تلویزیون داخلی را ببینید خلاصه خبرهای صدا و سیمااین است باور کنید اوضاع در همه جای دنیا از ایران بدتر است


پسره تو خواستگاری از یه دختره می پرسه اسم شما چیه؟ دختره می گه اسم من توی تمام باغچه ها هست. پسره می گه: آهان فهمیدم ، اسمتون شلنگه


بر اساس جديدترين تحقيقات ، تنها 20% از مردها عقل دارند! ... مابقي همگي زن دارند


-1دو نفر در طول مهماني كنار هم نشسته بودند و يك كلمه هم با هم حرف نزدند. پس از دو ساعت يكي از آنها به ديگري گفت: پيشنهاد مي‏كنم حالا در مورد موضوع ديگري سكوت كنيم!


بهمن و علی(اصفهانی) سرباز بودن. بهمن ميميره، علی ميره برای خانواده بهمن تلگراف بزنه که بهمن مرده. مسئول تلگراف‌خونه می‌گه: هر کلمه هزار تومان، برای تاريخ و امضا هم پول نمی‌گيريم. علی می‌گه بنويس: بهمن تير خرداد مرداد 


از يه امريكايي و يه آفريقايي و يه ايراني می پرسن: نظرتون راجع به کوپن گوشت چيه؟آمريکايي می‌گه: کوپن چيه؟

 آفريقايي مي‌گه: گوشت چيه؟ ايرانيه مي‌گه: نظر چيه؟!


غضنفر کنکور داشته میره سر جلسه

سوالها رو که پخش می کنند

اول یک پنج دقیقه‌ای مبهوت به سؤالا خیره میشه !

بعد یک بیست پنج تومنی از جیبش درمیاره

شروع می کنه تند تند شیر یا خط کردن و پاسخ برگه رو پر کردن…

بعد 40-50 دقیقه مراقب می بینه غضنفر خیس عرق شده !

هی داره یک سکه رو میندازه بالا …

میره جلو می پرسه : داری چیکار میکنی ؟

میگه : همه سوالا رو جواب دادم ، دارم جوابامو چک میکنم !!!


يه مار با يک زرافه ازدواج می کنند

بچشون قورباغه می شه !

می دونيد چرا ؟!

چون بچه دار نمی شدن

از پرورشگاه بچه آوردند !!


به اصفهانیه می‌گن با لوستر جمله بساز . می‌گه: سه تا دوست دارم یکی از یکی لوستر!

danesh پنجشنبه هفدهم فروردین 1391  نظر بدهید!

آخرین مطالب ارسالی

جوکدرباره وب

آمار کاربران
 
چه کسانی به ما لینک دادند؟

نوسندگان

لینک دوستان

بخش ویژه

صفحه اصلي  |  آرشیو |  لینکستان  |  تماس با ما |  طراح قالب